Storitve

Vse naše storitve se med seboj lepo dopolnjujejo. S tem lahko našim strankam ponudimo popolno storitev na ključ, obenem pa lahko beležimo preko 90% celoletno zasedenost našega najpomembnejšega vira – 20 visoko usposobljenih zaposlenih.

Vsak mesec skrbimo za preko 250.000 m2 površin. Lahko nam verjamete, da bomo enako dobro poskrbeli tudi za vaše.

Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin predstavlja nosilno dejavnost našega podjetja od začetkov podjetja pa do danes, na tem področju sodimo med najbolj kvalitetna podjetja v slovenskem prostoru.

Razpolagamo z odlično tehnično opremo in preko 20 let delovnih izkušenj, s stalno delovno ekipo zaposlenih, ki so naši sodelavci že vrsto let. Storitve zaradi dobrega kadra in tehnične opreme izvajamo hitro in učinkovito. Kot večje podjetje v naši branži se lahko s kratkimi roki lotimo tudi zelo zahtevnih projektov.

Dejavnosti v okviru vzdrževanja zelenih površin:

 • Košnja parkovnih in drugih zelenih površin
 • Strokovna vrtnarska dela na gredah in rastlinju (okopavanje, pletev, dognojevanje, …)
 • Obžagovanje in obrezovanje živih mej
 • Obžagovanje in podiranje okrasnega odraslega drevja v urbanih okoljih
 • Izvajanje celovitih zunanjih ureditev od načrtovanja do dobave sadik in same zasaditve
 • Zatravitve novih zelenic ali sanacije obstoječih zelenic
 • Izdelava ali dobava in montaža parkovne opreme
 • Čiščenje zaraščenih površin s preraslim rastjem – ročno čiščenje in podiranje višjega in srednjega rastja ter strojno mulčenje površin

Obžagovanje dreves

Dejavnost obsega večinoma zahtevne posege na področju obžagovanja in podiranja drevja v urbanem okolju. Za dela večinoma uporabljamo avtodvigalo, po potrebi pa tudi specialna dvigala do višine 50 m.

Poleg obžagovanja izvajamo tudi izvlečenje dreves iz vode ali kakršne koli druge posebne storitve na tem področju.

Večinoma odstranjujemo nevarna prerasla drevesa ali jih obžagujemo ker predstavljajo nevarnost v urbanem okolju.

Odstranjujemo nevarna in neprimerno zasajena drevesa, ki ogrožajo varnost ljudi, grozijo objektom ali parkiranim vozilom, se sušijo ali nevarno nagibajo, so nevarna zaradi snegoloma …

Komunalna dejavnost

Dejavnost vključuje enkratno ali periodično čiščenje površin za različne naročnike večinoma za javna in zasebna podjetja, večinoma enkratne storitve pa izvajamo tudi za fizične osebe.

Komunalna dejavnost v našem podjetju zajema naslednje storitve:

 • Strojno in ročno čiščenje javnih ali zasebnih zunanjih površin (pometanje ulic, praznjenje koškov, odvozi odpadkov
 • Odvozi odpadkov na deponije
 • Izdelava ali dobava in montaža parkovne opreme (parkovne klopi, koški za smeti)
 • Dobava in montaža igral na otroških igriščih in protiudarnih podlog na otroških igriščih
 • Čiščenje prireditvenih prostorov po večjih prireditvah

Vzporedno z dejavnostjo poteka tudi montaža komunalno-parkovne opreme kot so koški za smeti in klopi različnih tipov. Za številne naročnike skrbimo in posebej vzdržujemo nameščeno parkovno opremo, kar pomeni, da klopi in koše popravimo ali zamenjamo, kadar so uničeni.

Enkrat letno izvedemo remont, ki pomeni brušenje in barvanje klopi, in po potrebi zamenjavo posameznih delov. Lahko navedemo, da parkovne klopi izdelujemo sami – tako tiste z betonskimi nosilci kot tudi umetelne s kovinskimi nosilci.

Zimska služba

Izvajamo strojno in ročno čiščenje, pluženje snega in posipanje proti poledici za številna javna in zasebna podjetja na prostoru novega mesta, saj smo v konkretnem primeru lokalno usmerjeni posebej zaradi potreb po hitri odzivnosti in visoki zahtevnosti del.

V zimskem času se ukvarjamo s pluženjem snega okoli poslovnih objektov in na parkirnih prostorih, za kar razpolagamo s posebnimi plugi, ki so ožji od cestnih, in so tako bolj primerni za pogosto utesnjene prostore.

Razpolagamo s 3 specialnimi snežnimi frezami Honda moči od 15-25km. Zaradi izredne moči in sposobnosti, da sneg odmetavajo 20m daleč so zato primerne tudi za čiščenje snega z nogometnih stadionov.

Izvajanje celovite storitve zimske službe za naročnike (zasebna in javna podjetja) zajema naslednje storitve:

 • Izvajanje celovite storitve zimske službe za naročnika (zasebna podjetja in javna podjetja)
 • Ročno čiščenje snega s stopnišč in pešpoti
 • Pluženje cest, parkirišč, dostopnih poti s traktorsko mehanizacijo
 • Čiščenje pohodnih poti in površin s snežnimi frezami
 • Posipavanje površin proti poledici
 • Odvažanje snega

Gradbena dejavnost

V povezavi s hortikulturnimi deli izvajamo tudi manjša gradbena dela, kot so izgradnja sprehajalnih poti z izkopi in navozom tampona, polaganje kulir plošč, tlakovcev in robnikov, izgradnja stopnišč.

Za naše naročnike izvajamo vgradnjo in postavitev zaščitnih stebričkov za preprečevanje vožnje in hoje na površinah, vgrajujemo parkovno opremo v beton, postavljamo koše za košarko z vgradnjo v beton, izdelamo betonske oporne zidove, izvedemo sanacijska dela na objektih nizke gradnje in razna druga gradbena dela.

V našem podjetju razpolagamo z minibagrom 3t ter traktorji s prikolicami različnih velikosti za dobavo in odvoz materiala.

Dejavnosti v okviru gradbene dejavnosti:

 • Izdelava in postavitev parkovne infrastrukture (klopi, igrala, koški za smeti)
 • Polaganje robnikov, kulir plošče, tlakovcev
 • Celovita izgradnja sprehajalnih poti
 • Izgradnja stopnišč ter postavitev in izdelava ograj
 • Zemeljska dela – dobava rodovitne prsti in strojna obdelava in priprava terena

Postavljanje panelnih ograj

Na področju ograjnih sistemov ponujamo celovito storitev na ključ – od izdelave, dobave do montaže. Poskrbimo tudi za ureditev okolice po montaži.

V zadnjih nekaj letih smo izvedli večje število montaž ograj iz panelov ali pletiva. Lahko omenimo, da smo veliko ograjnih sistemov namestili na otroških igriščih v Novem mestu.

Projekt, na katerega smo še posebej ponosni, prestavlja izdelava in montaža zahtevne, 200m dolge, pocinkane ograje okoli nogometnega stadiona Portoval v Novem mestu.

Storitve s področja ograjnih sistemov:

 • Dobava in montaža panelnih ograjnih sistemov
 • Dobava in montaža žičnatih ograj
 • Izdelava bolj zahtevnih ograjnih sistemov za različne namene
 • Izdelava (varjenje) posebnih kovinskih ograj po željah naročnika
 • Dobava, izdelava in montaža parkovne opreme (klopi in koški), otroških igral in protiudarne podloge na otroških igriščih